تقویم نمایشگاهی سال 93

ردیف موضوع نمایشگاه محل برگزاری تاریخ
1 نمایشگاه برق مشهد مشهد بیست و نهم خرداد الی یکم تیر نود وسه
2 نمایشگاه فطعات خودرو شیراز بیستم الی بیست و سوم خرداد نودو سه
3 نمایشگاه مخابرات شیراز بیست و هشتم الی سی و یکم مرداد نودو سه
4 نمایشگاه قطعات خوردو مشهد یازدهم الی پانزدهم شهریور نود و سه
5 نمایشگاه مخابرات تبریز بیست و هفتم الی سی و یکم شهریور نود و سه
6 نمایشگاه مخابرات تهران چهاردهم الی هفدهم مهر نودو سه 
7 نمایشگاه قطعات خوردو تبریز بیست و ششم الی سی و ام نودو سه
8 نمایشگاه برق تهران هفدهم الی بیستم آبان نودو سه
9 نمایشگاه قطعات خودرو تهران هفتم الی دهم آذر نودو سه
10 نمایشگاه الکامپ تهران هفدهم الی بیستم آذر نودو سه
11 نمایشگاه محیط زیست اتهران دوم الی پنجم اسفند نودو سه