تقويم نمايشگاهي شرکت توسعه منابع انرژي سال 1395

1- نمايشگاه صنعت برق مورخ 1395/2/7 -  البرز

2- نمايشگاه قطعات خودرو مورخ 1395/2/21 - اصفهان

3- نمايشگاه صنعت حمل و نقل ريلي مورخ  1395/2/26 - تهران

4- نمايشگاه صنعت برق مورخ  1395/3/5 - اصفهان

5- نمايشگاه صنعت خودروئي مورخ  1395/4/22 - شيراز

6 - نمايشگاه صنعت برق مورخ  1395/4/30 - مشهد

7 - نمايشگاه برق و مخابرات مورخ  1395/5/14 - تبريز

8 - نمايشگاه قطعات خودرومورخ  1395/5/18 - مشهد

9 - نمايشگاه برق و مخابرات مورخ  1395/5/19 - شيراز

10 - نمايشگاه کامپيوتر و مخابرات مورخ  1395/6/12 - شيراز

11 - نمايشگاه تلکام  مورخ 1395/7/4 - تهران

12 - نمايشگاه صنعت خودرو مورخ 1395/7/17 - تبريز

13 - نمايشگاه صنعت برق مورخ 1395/8/16 - تهران

14 - نمايشگاه صنعت خودرومورخ 1395/8/26 - تهران

15 - نمايشگاه الکامپ مورخ 1395/9/25 - تهران

16 - نمايشگاه انرژيهاي تجديد پذير 1395/12/7 - تهران

17 - نمايشگاه توانمنديهاي صنعت خودرو 1395/12/9 - تهران

دیدگاه جدیدی بگذارید