یافته های جدید برای افزایش طول عمر سل های خورشیدی

دانشمندان ژاپنی موسسه OIST به کشفی حیرت انگیز برای جلوگیری از فرسایش و تخریب سلول های خورشیدی رسیده اند که می تواند طول عمر سل را افزایش دهد.

پروفسور یابینگ و همکارانش علت کاهش راندمان باتری خورشیدی را کشف و در مجله شیمی فیزیک به چاپ رساندند که قادر است تکنولوژی سل های خورشیدی را ارتقا دهد.

پروفسور یابینگ برای غلبه بر مشکل تماس سطحی سلها با هوا که باعث ترکیب مولکولهای گاز با  لایه اصلی و تخریب این سلها می گردد، با تمرکز بر لایه سطحی سلهای خورشیدی و اصلی ترین ماده سازنده این لایه یعنی Spiro-MeOTAD ، روکش جدیدی برای افزایش راندمان و طول عمر باتری ساخته است.

Science daily,April 2014