نگاهي بهینه به چيدمان توربين ها در مزارع بزرگ بادی

فاصله و جهت گيري هر توربين بادی در به حداكثر رساندن بهره وري آن و به حداقل رساندن جريانات حلقوي حائز اهميت است؛ لازم به ذکر است که فاصله مناسب توربين ها باعث مهار بيشتر باد و توليد توان بيشتر مي گردد.

با علم به اين موضوع طراحان صنعتي براي تعيين بهترين چيدمان توربينها از مدل هاي كامپيوتري ساده استفاده مي نمايد. موقعيت مزرعه بادي، تپه اي يا مسطح بودن آن و نیز آب و هوا و اقلیم مزرعه در طراحي آن موثر است. در اين مزارع توربينها يا به صورت رديفي در كنار هم و يا به صورت شطرنجي نصب مي شوند. محققين به اين نتيجه رسيده اند كه مزارع شطرنجي از بهره وري بيشتري  برخوردارند.

در شكل بالا تجسمي سه بعدي از جريان باد شبيه سازي شده در يك مزرعه نشان داده شده است. مناطق آبي رنگ ميزان سرعت كم باد را نشان مي دهد. اين مناطق كم سرعت در پيچ و خمهاي پشت توربينها به چشم مي خورد.

Science daily, Apr. 1, 2014