مراحل صحيح جایگزینی باتری نو با باتری مستعمل چيست؟

  •  قبل از برداشتن باتري قديمي روي كابل متصل به قطب مثبت علامت زده تا از نصب معكوس باتري جديد جلوگيري گردد.
  •  ابتدا كابل متصل به قطب منفي را از باتري جدا كنيد.
  •  سيني و ضامن هاي مربوطه اش را بررسي نماييد.
  •  قسمت هايي كه در آستانه خوردگي قرار دارند را با آب و جوش شيرين شسته ، خشك كرده و رنگ آميزي نماييد .
  •  پس از اتصال كابلها به قطبين باتري ،لايه نازكي از گريس را روي قطبين باتري بماليد تا از تماس اين محل با اسيد جلوگيري گردد.
  •  معمولا اندازه قطب مثبت باتري كمي بزرگتر از قطب منفي است .
  •  پيشنهاد ميگردد هر زمان كه قصد تعويض باتري خود را داريد، از صحت كاركرد ساير اجزا الكتريكي خودرو (آفتامات ، دينام ، استارت ، سيم كشي واتصالات) اطمينان حاصل نماييد.